პარტნიორები

ასოციაციას გაფორმებული აქვს ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულებები უცხო ქვეყნის ანალოგიურ ორგანიზაციებთან. ამ ხელშეკრულებების საფუძველზე ასოციაცია მართავს ადგილობრივ რეპერტუარს მსოფლიოში და მსოფლიო რეპერტუარს საქართველოში.

ჩვენი პარტნიორები, ისევე როგორც ჩვენ, მოწოდებულნი არიან მომიჯნავე უფლებები მართონ ეფექტიანად და უზრუნველყონ უფლებისმფლობელთათვის სამართლიანი ანაზღაურების შეგროვება-დისტრიბუცია.

ასოციაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს პარტნიორ კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებთან ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების, ინდუსტრიის განვითარებისთვის ერთიანი ძალებით მუშაობისა და ახალი სტანდარტების შემუშავების მიზნით.

პარტნიორები

პარტნიორები

RAYS
 MROC
SCPP
ITSRIGHT
CREDIDAM
Brazil - ABRAMUS
PI
South Africa - SAMPRA
ULCRR
SAWP
ANPFI
Slovenia - IPF